Javascript Slideshow
Trang chủ
Pháp chế
 Bản in     Gởi bài viết  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI NĂM 2014 
 Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 11/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2014, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại UBND các xã, phường và các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã Đồng Xoài.

          Theo đánh giá của Đoàn Kiểm tra, UBND thị xã Đồng Xoài, UBND các xã, phường và các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã Đồng Xoài đã triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC tại địa phương, một số kết quả nổi bật như sau:

          - UBND thị xã Đồng Xoài, UBND các xã, phường và các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã Đồng Xoài đã thực hiện giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo Bộ TTHC áp dụng chung được công bố và văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC mới ban hành có hiệu lực thi hành nhưng chưa được công bố để giải quyết đáp ứng được yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan đến TTHC;

- Lãnh đạo UBND thị xã Đồng Xoài, UBND các xã, phường và các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã Đồng Xoài đã tổ chức triển khai thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh:

+ Cấp ủy, chính quyền đã quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính nói chung và kiểm soát TTHC nói riêng, như: đã chỉ đạo việc triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC; thực hiện niêm yết công khai bộ TTHC do UBND tỉnh đã công bố; tổ chức giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định;

+ Tổ chức niêm yết công khai TTHC tại bộ phân một cửa điện tử của thị xã; đồng thời tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Internet, Website của đơn vị về TTHC và công bố công khai tên, điện thoại, địa chỉ tiếp nhận , xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn;

+ Mặc dù số lượng hồ sơ tiếp nhận nhiều nhưng tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn cao.

- Công chức, viên chức tại bộ phận “một cửa” đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Công tác kiểm tra, kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, nhờ đó đã phát hiện được một số TTHC trong bộ TTHC chưa được cập nhật, bổ sung, sửa đổi để kịp thời xử lý nhằm giải quyết kịp thời cho cá nhân, tổ chức đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, những kết quả nổi bật nêu trên, trong công tác kiểm soát TTHC, UBND thị xã Đồng Xoài, UBND các xã, phường và các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã Đồng Xoài vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục, như: còn chậm ban hành các kế hoạch để thực hiện các kế hoạch và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; việc triển khai thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính chưa có hiện quả; vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn, yêu cầu thêm thành phần hồ sơ, sử dụng mẫu đơn không đúng quy định…

Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra cũng đã kiến nghị UBND thị xã Đồng Xoài chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND các xã, phường khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn Kiểm tra đã nêu ra, đồng thời tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra và quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC tại địa phương.

Lê Văn Sâm
[Trở về]
Unicode | Góp ý

2014 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC 
Địa chỉ: Đường 6 Tháng 1, P. Tân phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 
Điện thoại: 06513. 879480 - Fax: 06513. 881441 - Mail: snvbp@binhphuoc.gov.vn 
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lân - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban biên tập.

Website đươc thiết kế bới Viện Công Nghệ Viễn Thông
http://vnitt.ac.vn