Javascript Slideshow
Trang chủ
Thi đua - Khen thưởng
 Bản in     Gởi bài viết  
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA VÀ HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ IV NĂM 2015 
 Ngày 13/8/2014, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2015; trong đó nội dung cụ thể như sau:
 A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong 05 năm qua kể từ sau Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ III năm 2010 đến nay đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh của tỉnh; đánh giá những mặt làm được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới.

2. Ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, biểu dương khen ngợi các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các tổ chức kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc,… qua đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng ngành, từng cấp, từng địa phương, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm tiếp theo.

3. Thông qua Đại hội tiếp tục khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở từng ngành, từng cấp, từng đơn vị cơ sở; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

4. Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến đảm bảo trang trọng, thiết thực, thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

B. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

I. Những nội dung cần tập trung chỉ đạo từ nay đến Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ IV và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

1. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ở các cấp, các ngành theo tinh thần Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh; gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương, các doanh nghiệp ban hành kế hoạch, biện pháp thi đua cụ thể, góp phần lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2014, 2015.

2. Thực hiện việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng, các cơ quan thông tin truyền thông tập trung tuyên truyền về Đại hội thi đua; chủ động tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; mở rộng các hình thức tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước ở mỗi địa phương; tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi trong phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2014 và 2015, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ IV và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

3. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng và những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

4. Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, cần tiến hành việc phổ biến, giới thiệu học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Bên cạnh việc chăm lo, bồi dưỡng các điển hình đã có, cần chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được tập thể và đông đảo quần chúng suy tôn để có kế hoạch bồi dưỡng, đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng.

5. Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ IV và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đồng thời, để đảm bảo cơ cấu, thành phần đoàn đại biểu, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét lựa chọn những cá nhân thật sự tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc có giải pháp công tác mang lại hiệu quả cao. Thành tích, sáng kiến của cá nhân điển hình trong phạm vi tỉnh, phạm vi toàn quốc để đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

II. Hình thức, thời gian tổ chức Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ IV

1. Đối với cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn):

a) Hình thức: Tổ chức “Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt” hoặc “Hội nghị điển hình tiên tiến”.

b) Thời gian: 1/2 ngày, hoàn thành trong quý IV/2014.

c) Thành phần: Các điển hình tiên tiến, đại diện các tập thể tiên tiến (chiếm 70% trong tổng số đại biểu triệu tập); Đại biểu là khách mời, lãnh đạo cấp trên, đại diện ban, ngành, đoàn thể xã, đại diện khu phố, thôn, ấp (chiếm 30%).

d) Số lượng đại biểu: Do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở đề xuất với lãnh đạo Đảng, chính quyền thống nhất số lượng cho phù hợp với điều kiện cụ thể của xã, phường, thị trấn nhưng không quá 100 đại biểu.

2. Đối với huyện, thị xã:

a) Hình thức: Tổ chức “Đại hội thi đua yêu nước”.

b) Thời gian: 1/2 ngày, tiến hành trong quý I/2015.

c) Thành phần:

- Các Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng (nếu có), Chiến sĩ thi đua các cấp, các điển hình tiên tiến và đại diện cho các tập thể tiên tiến.

- Lãnh đạo cấp trên, đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, thị xã.

- Thành phần đại biểu tham dự phải đảm bảo cân đối hợp lý về số lượng, cơ cấu đại biểu các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, dân tộc, tôn giáo, đại biểu là nữ, đại biểu trẻ tuổi,… đại biểu là các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, người lao động giỏi, lao động sáng tạo chiếm 70% trong tổng số đại biểu của Đại hội. Đại biểu là khách mời và đại biểu lãnh đạo chiếm 30%.

d) Số lượng đại biểu:

Do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thị xã đề xuất với Huyện ủy, Thị ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp để thống nhất số lượng cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng không quá 300 đại biểu.

Lưu ý: Các tổ chức hội, đoàn thể cấp xã, cấp huyện không tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến riêng của hội, đoàn thể mình mà tổ chức chung cùng Hội nghị điển hình tiên tiến cấp xã và Đại hội thi đua yêu nước cấp huyện.

3. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các Doanh nghiệp tỉnh:

a) Hình thức: Tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến” hoặc “Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt” hoặc “Hội nghị biểu dương người lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

b) Thời gian: 1/2 ngày, tiến hành trong quý I/2015.

c) Thành phần: Các Anh hùng, đại biểu tập thể Anh hùng (nếu có), Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, người lao động giỏi, lao động sáng tạo chiếm 70% trong tổng số đại biểu triệu tập; đại biểu là khách mời và đại biểu lãnh đạo chiếm 30%.

d) Số lượng: Do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thống nhất số lượng đại biểu nhưng không quá 200 đại biểu.

4. Đối với cấp tỉnh:

a) Hình thức: Tổ chức “Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ IV” (có Kế hoạch cụ thể riêng).

b) Thời gian: 01 ngày, tiến hành trong quý III/2015.

c) Số lượng và thành phần đại biểu: Do Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh phân bổ cụ thể cho các ngành, đơn vị, địa phương.

III. Nội dung Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp

1. Khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo tổng kết đánh giá, biểu dương phong trào thi đua yêu nước của ngành, địa phương, đơn vị (giai đoạn 2010 - 2015); đây là nội dung quan trọng của Đại hội thi đua nên cần được chuẩn bị công phu, đảm bảo chất lượng, bám sát mục đích, yêu cầu của Đại hội đề ra (theo phần A của Kế hoạch này). Báo cáo phải nêu được những nét mới, sáng tạo, những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân).

4. Tổ chức các hoạt động giao lưu với các điển hình tiên tiến.

5. Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến.

6. Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội, Hội nghị cấp trên.

7. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong những năm tiếp theo.

8. Tổng kết, bế mạc Đại hội.

Căn cứ vào nội dung nêu trên, các đơn vị, địa phương có thể tổ chức các hình thức sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

IV. Đơn vị chỉ đạo Đại hội thi đua cấp huyện điểm: Thị xã Bình Long (tiến hành trong tháng 01/2015).

C. KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, HỘI NGHỊ

Nguồn kinh phí tổ chức Đại hội, Hội nghị thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước.

1. Đối với Hội nghị cấp xã, phường, thị trấn: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã phê duyệt.

2. Đối với Đại hội thi đua yêu nước cấp huyện, thị xã: Phòng Nội vụ các huyện, thị xã lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND cấp huyện phê duyệt.

3. Đối với Hội nghị điển hình tiên tiến của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp tỉnh cân đối chi trong dự toán giao năm 2015.

4. Đối với Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Doanh nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

2. Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: mở thêm các chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, lắp đặt thêm các Pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu … tuyên truyền về Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV năm 2015, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn tỉnh.

3. Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể quần chúng chủ động phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền huyện, thị xã vận động đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và giới thiệu các gương người tốt, việc tốt; tích cực tuyên truyền cho Đại hội thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp.

5. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV năm 2015 và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này và phối hợp giải quyết những vấn đề vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

6. Lãnh đạo Đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị cần quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ để Đại hội, Hội nghị đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc liên hệ qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để phối hợp giải quyết./.

Nguyễn Anh Dũng
Ban Thi đua - Khen thưởng.

[Trở về]
Unicode | Góp ý

2014 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC 
Địa chỉ: Đường 6 Tháng 1, P. Tân phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 
Điện thoại: 06513. 879480 - Fax: 06513. 881441 - Mail: snvbp@binhphuoc.gov.vn 
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lân - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban biên tập.

Website đươc thiết kế bới Viện Công Nghệ Viễn Thông
http://vnitt.ac.vn