Javascript Slideshow
Trang chủ
Hoạt động chuyên đề
 Bản in     Gởi bài viết  
Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014. 
 Nhằm thực hiện nhiệm vụ trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ngày 17, 18/9/2014 Sở Thông tin và Truyền thông đã mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 cho Phóng viên các cơ quan báo chí, phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, Các đơn vị hoạt động bản tin, Website. Với 2 nội dung tuyên truyền về: Phòng, chống tệ nạn mại dâm và Giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam năm 2014.
 1. Nội dung về Phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ngày 26/7/2011 UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 96/KH-UBND về phòng chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Mục tiêu chung: Phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức; phòng chống mua bán người vì mục đích mại dâm, bóc lột tình dục góp phần bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, danh dự, nhân phẩm của con người, hanh phúc gia đình, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhằm giảm tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội, xây dựng và phát triển con người Việt Nam.

Với mục tiêu đó, cần thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tệ nạn mại dâm để mỗi gia đình giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, triệt phá ổ nhóm hoạt động mại dâm, đặc biệt đối với các vụ án liên quan đến mại dâm trẻ em.

- Công tác giáo dục, chữa trị, dạy nghề, tái hòa nhập cộng đồng cho người mại dâm.

- Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm; phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội.

Tổ chức thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và xã hội; Công an tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với các các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt kế hoạch số 96/KH-UBND.

2. Nội dung về tuyền truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam.

Ngày 12/3/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 343/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 - 2015 bao gồm 4 tiểu đề án.

Mục tiêu chung:

Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH HĐH đất nước theo tiêu chí: có lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa và có lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH HĐH đất nước.

Giải pháp thực hiện: Tiến hành khảo sát, xây dựng mô hình chỉ đạo điểm; xây dựng cơ chế hoạt động (cơ chế phân cấp và cơ chế phối hợp, cơ chế huy động nguồn lực, cơ chế giám sát đánh giá); các giải pháp về chuyên môn kỹ thuật tuyên truyền, giáo dục (xây dựng tài liệu tuyên truyền, giáo dục; đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực; sử dụng các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn).

Tổ chức thực hiện: Thành lập Ban Điều hành Đề án tại Trung ương; phân công trách nhiệm cho Trung ương Hội LHPN Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.

Với các đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng nội dung tuyên truyền về: Phòng, chống tệ nạn mại dâm và Giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam năm 2014 là các phóng viên báo chí, phòng Văn hóa Thông tin, Đài truyền thanh, các đơn vị hoạt động bản tin, Wesite, Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn nội dung được bồi dưỡng trong 02 ngày 17, 18/9/2014 sẽ thực sự được tuyên truyền một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh góp phần đẩy lùi tệ nạn mại dâm, đề cao vị trí của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội hiện nay./.

Thanh Loan

[Trở về]
Unicode | Góp ý

2014 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC 
Địa chỉ: Đường 6 Tháng 1, P. Tân phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 
Điện thoại: 06513. 879480 - Fax: 06513. 881441 - Mail: snvbp@binhphuoc.gov.vn 
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lân - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban biên tập.

Website đươc thiết kế bới Viện Công Nghệ Viễn Thông
http://vnitt.ac.vn